5.3.12

Wena ulapho, mna ndiphaya

Wena ulapho, mna ndiphaya
Ukuba wawungandixelelanga
Ngeba uvele wafela ngaphakanti
Ngeba uvele wangalila

Ngeba awomagama othando wawagcina ngaphakathi kuwe wangandazisi
Wona ngokundixelela ukuba awulali ndim, ngoba ngoku ndizifumana ndicingana nawe

Ukundixela ukuba uzifumana uvalelekile entliziyweni yam kundenza ndifune ukukukhulula
Ndifuna ukukuthulisa ndikubambe ndikwenze wonwabe
Ndizifumana ndibizana nawe emaphumeni, nontombi uphi na?
Ekubeni ndazi mhlophe ukuba asimo asiyikusivumela, mna ndilapha, wena uphaya
Ngeba ndazenza impuphuthe, ndenze ngathi andiboni ukuchitheka kwenyembezi zakho
Ndiyaqonda ukuba waziva uphuphuma ngamagaba awayefuna inkululeko kuwe
Ndiyazi wawugcwala ziinyembezi xa ucingana nesimo othe wazifumana ukuso
Thinca ndiziva ndiphuphuma luyolo xa ndithi ndidibane nawe kwezongcinga
Ndizibamba bamba, ndithi sana lwam ndingowakho, ndenze isigqila sakho, zonwabise ngalomzimba wam
Ndizibona ndiqhekeka luncumo xa uthe wavela ebusweni bam ndlela zonke
San’oluhle ndikhulule
Ndenze ndibemsulwa, njengedlela owandifumana ngayo
Ndizifumana ndisesonweni xa ndithe ndacingana nawe, ndizifumana ndikwingcinga ezindishiya ndifuna uqobo lwakho
Ndicinga izinto azinga sokuze zenzeke ngenxa yesimo endizifumana ndikuso, wena ulapho, mna ndiphaya, sahlukaniswa ziindonga zobom
Ndizifumana ndicingana nawe maxesh’athile, maxesh’onke, busuku bonke, mini zonke
Uchulumanco lwafumana ikhaya kum xa ndidibana nawe, uloyiko luyandihlasela xa ndicinga ubungabikho kwakho
San'olubomvu ndikhulule, ndikhuphe kwezintsizi, buya ekhaya siqale usapho, undakhele landlukazi
Ndenze ndibemsulwa Nzwanekazi
Luphi umonde ebunzimeni obungaka endizifumana ndikubo
Ndikhulule buhle bezulu
Ndingxengxeza nezinyanya zakowena, buya ekhaya buhle nendalo, ndophukile
Mna ndilapha, wena uphaya
Buya sana lwam, ndonakele

© Sizakele Phohleli 05/03/2012